งานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ

คุณหญิงกัลยา ปลื้ม ชูไทยมีศักยภาพบริหารจัดการน้ำระดับสากล

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ กล่าวในการปิดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life” ครั้งแรกในประเทศไทย ว่า ตลอดการสัมมนา ได้รับความสนใจจากคนในแวดวงการบริหารจัดการน้ำทั้งไทย และต่างชาติ หวังว่าจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทั่วโลก

รวมถึง ไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และประเทศชาติ ความสำเร็จจากการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการจัดงานบริหารจัดการน้ำในระดับสากล และให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก

งานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ

ผู้เชี่ยวชาญน้ำที่เข้าร่วมงานสัมมนา ต่างให้ความสนใจ และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพราะมองว่าเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับภาคการศึกษา และประเทศไทย ที่สำคัญคือการยกระดับเกษตรกรไทยให้มีองค์ความรู้เทียบเท่าสากล โดยพัฒนาจนเกิดหลักสูตรสำคัญคือ ชลกร ที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปัจจุบัน โดย ศธ.ได้ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sans-logique.com

UFA Slot

Releated